Kompetens och kompetensutveckling

De anställdas kompetens och kompetensutveckling är en viktig faktor för organisationens framgång. För att universitetet ska kunna uppfylla sina uppdrag är kompetensförsörjningen en uppgift av strategisk betydelse.

Med kompetensutveckling avses ett medvetet och systematiskt arbete för att utveckla individens kompetens för de behov organisationen har på kort och lång sikt.

Rektor har det yttersta ansvaret för organisationens samlade kompetens.

Fakultetsstyrelsernas uppdrag medför ett kvalitetsansvar för kompetensförsörjningsfrågor.

Prefekter/kanslichefer/avdelningschefer ansvarar för medarbetarnas kompetensutveckling och för att varje medarbetare har den kompetens som arbetet kräver. Varje institution/avdelning ska upprätta en strategisk plan för sin kompetensförsörjning där kompetensutvecklingsbehoven och åtgärder redovisas årligen. Cheferna inom universitetet ansvarar också för att varje medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan som revideras regelbundet.

Medarbetaren ska ta ett personligt ansvar och vara engagerad i att främja sin egen kompetensutveckling.

HR-chefen har ansvar för kompetensutvecklingsverksamheten som bedrivs universitetsövergripande. HR-chefen har också ansvar för chefs- och ledarutvecklingskverksamheten vid Lnu.

Linnéuniversitetets kompetensutvecklingsarbete ska utgå från organisationens strategi och verksamhetens behov samt utformas på ett resurseffektivt sätt. Kompetensutveckling ska ingå som en integrerad del i verksamhetsplaneringen på alla nivåer i organisationen. För individen ska det finnas en tydlig koppling mellan verksamhetens mål och den egna kompetensutvecklingen.

HR-avdelningen driver genom Personalutvecklingssektionen proaktivt kompetensutvecklingsverksamheten genom att bl.a.
  • utveckla och tillhandahålla riktlinjer och verktyg
  • genomföra behovsanalyser
  • genomföra olika typer av kompetensutvecklingsinsatser
  • ansvara för uppföljning och kvalitetssäkring av universitetsövergripande kompetensutvecklingsaktiviteter
Kompetensutvecklingsarbetet bedrivs i samverkan med olika instanser inom och utanför universitetet.

Pesonalutbildningar som kostar upp till 500 kr/person finansieras genom anslagen för indirekta kostnader. Satsningar som överstiger 500 kr/person finansieras genom interndebitering till respektive fakultet/institution/avdelning.

Kontaktpersoner:

Yael Tågerud, utvecklingskonsult, Personalutvecklingssektionen