För nyanställda

Välkommen till Linnéuniversitetet!

Nästa universitetsgemensam introduktionsdag för nyanställda kommer att äga rum under 2019:
På svenska: 20 mars i Växjö och 24 september i Kalmar.
På engelska: 6 mars i Kalmar (INSTÄLLT) och 18 september i Växjö.
Nyanställda får välja datum/språk/ort som passar dem bäst. Introduktionsdagen på engelska är dock planerad i första hand för medarbetare som inte behärskar svenska.

The next university-wide introductory days for new employees will take place during 2019.
In English: March 6th in Kalmar (CANCELLED) and September 18 in Växjö.
In Swedish: March 20th in Växjö and September 24 in Kalmar.
New employees may choose the date/language/place that suits them best - the content is almost the same on both occasions. However, the introduction in English is planned primarily for employees who are not fluent in Swedish.

Här på vår interna portal "Medarbetare" finner du all vår interna information samt löpande nyheter inom Lnu som publiceras här. Loggar du in på "Medarbetare" har du också möjlighet att få ta del av specifik information som bara ges t.ex. till din avdelning eller andra medarbetargrupper som du väljer att gå med i.


Under rubriken "Att arbeta vid Lnu" finner du all information som rör din anställning, exempelvis gällande semester, förmån, arbetsmiljö, kompetensutveckling m.m. Vi rekommenderar att du tittar på dessa sidor för att se vilken information som finns att finna här. Har du frågor rörande din anställning är du också välkommen att kontakta HR-avdelningen.

Introduktion
Som nyanställd har du rätt till en verksamhets- och individanpassad introduktion. Introduktionen syftar till att du ska få kunskap om universitetet, arbetsplatsen, arbetsuppgifterna och anställningsförhållandena. Introduktionen ska ses som ett första steg i din kompetensutveckling och sker i form av olika universitetsgemensamma och arbetsplatsnära aktiviteter.

  • Arbetsplatsnära introduktion
  • HR- informationsträff (2h)
  • Universitetsgemensamma introduktionsdagar för nyanställda. (1-2 dagar)
  • Fakultetsintroduktion

Arbetsplatsnära introduktion
Den arbetsplatsnära introduktionen ska ge dig all den kunskap du behöver för att kunna bedriva ditt arbete på ett effektivt och säkert sätt samt underlätta det socialt att komma in på arbetsplatsen/arbetsgruppen. Prefekten/chef har det övergripande ansvaret för att introduktionen genomförs, i de fall ansvaret fördelas ska detta vara tydligt.

HR- informationsträff
För att underlätta för dig som nyanställd att bli bekant med de regelverk, rutiner och verktyg som berör ditt anställningsförhållande har HR-avdelningen regelbundna informationsträffar ungefär en gång i månaden. Exempel på innehåll: dina rättigheter och skyldigheter som anställd vid Linnéuniversitetet vad gäller arbetstider, semester, lön frånvaro, diverse förmåner, policys rutiner mm. Du får också en visning av vårt personaladministrativa system Primula som används för egenregistrering av t.ex. ansökan om ledighet och reseräkningar. Inbjudan och schemat för HR-infoträffarna listas i bilagan nedan.

Universitetsgemensam introduktion
En universitetsgemensam introduktion anordnas vanligtvis en gång per termin – en gång på svenska och en gång på engelska. Syftet med den universitetsgemensamma introduktionen är att ge dig kunskap om och förståelse för universitet som organisation och arbetsplats samt bidra till en känsla av sammanhang i arbetet. Det är viktigt att du tar dig tid och deltar på introduktionsdagen.

Fakultetsintroduktion
Vissa fakultetet (inte alla) har en fakultetsdag för nyanställda där fakultetskansliets personal pressenterar sin stödverksamhet och det informeras om interna rutiner mm som finns på fakulteten.