Semester

Arbetstagare har rätt till semester enligt semesterlagen (SFS 1977:480) och regleras i Villkorsavtalet. Anställda har rätt till det antal semesterdagar för helt kalenderår som anges nedan. Villkorsavtalet 5 kap 1§

T.o.m. det år arbetstagaren fyller 29 år – 28 dagar
Fr.o.m. det år arbetstagaren fyller 30 år – 31 dagar
Fr.o.m. det år arbetstagaren fyller 40 år – 35 dagar
Villkorsavtalet 5 kap. 3§

Arbetsgivaren bestämmer hur semestern ska förläggas, om inte något annat följer av ett lokalt avtal. Hänsyn ska tas till arbetstagarnas önskemål. Villkorsavtalet 5 kap. 12§

För teknisk och administrativ personal med s k kontorsarbetstid med koncentrerad förläggning gäller lokalt kollektivavtal om kvotberäknad semester, se bilaga nedan.

Varje arbetstagare som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar för ett visst kalenderår får spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett senare semesterår. Ingen arbetstagare får dock ha fler sparade dagar än 35.1

Övergångsbestämmelse

Arbetstagare som den 31 december 2010 har fler än 35 sparade semesterdagar får ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod så att han eller hon inte har fler än 35 sparade semesterdagar den 31 december 2015.

För mer information se Villkorsavtalet.